KAMUOYUNA DUYURU

 

Üretimi devam eden Evalpark Projemiz’e maalesef 22 Ağustos 2018 tarihinde Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. sahipleri olan  Medet Anlı, Hasan Yılmaz, Adem Öğrenci ile  toprak maliki ve  vekili olduğunu söyleyen şahıslarla birlikte oluşturdukları silahlı gruplar tarafından el konulmuştur.  Bu el koyma neticesinde Evalinşaat ve Tic. Ltd. Şti’nin tüm müşteri evraklarına, paralarına, senet ve çeklerine el konulmuş, muhasebesine zorla girilmiş, çelik kasaları kırılmış, satış ofisi alanları tahrip edilmiş, şirket sahibi ölümle tehdit edilerek projeden uzaklaştırılmıştır.  

Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti sahibi, bu işgal ve yağma neticesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Hukuk Üstünlüğüne ve Adaletine  güvenerek ve hukuk  çerçevesinde hareket etme yoluna giderek Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına (ölümle tehdit, hürriyeti tehdit, yağma) 2018/40475 soruşturma numarası ile şikayette bulunmuştur. Verilen dilekçede elkonulan ve yağma edilen projemizin, müşterilere ait evraklarımızın, zimmetlerine geçirdikleri paralarımızın, çek ve senetlerimizin bu yağmacılardan alınarak şirketimize teslimi talep edilmiştir.
Bu silahlı yağmacılar,  şirketimizin iflasa sürüklenmesini, yüzlerce müşterimizin mağdur edilmesini, şirketin edimini yerine getiremez hale gelmesini istemiş ve bu yolda çok büyük iftira dolu kampanyayı sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir. 

Ve hatta kasten ve bilerek itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü alçakça iftiraları şirketime ve şahsıma karşı yapmakta ve yayınlamaktadırlar. Projemizin ve tüm mallarımızın yağması ile iktifa etmeyen bu kişiler aynı zamanda kişilik haklarımızı da ihlal edilerek telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedirler.  Bu iftiraları, yaptıkları yağma, silahlı tehdit, gasp ve hırsızlıklarını örtbas etmek içindir.  Yaptıkları her bir iftiranın hukuki karşılığı elbetteki olacaktır.

On yıllık şirketimiz, uğradığı bu gasp, yağma, silahlı tehdit neticesinde  projesine, tüm mallarına, çeklerine, senetlerine ve paralarına el konulmasından dolayı müşterilerine karşı edimini yerine getiremez hale gelmiştir. Bunu fırsat bilen yağmacılar; “bak şirket ödemesini yapamıyor” algısını oluşturarak çaldığı, el koyduğu mal ve paralarımızı bir lütüfmüş gibi dağıtmaya devam ediyor. Halbuki şirketimizin ödemelerini, görevini ifa etmesine engel olan ve mallarımıza el koyan aynı yağmacı kişilerdir.

Bu yağmacılar, kendilerini devletin de üstünde görerek   kanun ve hukuk tanımaz haldedirler. Bu operasyonu organize eden şirket içi ve dışındaki şahıslar  en ağır şekilde kanun karşısında bunun hesabını vereceklerdir.  Türkiye Cumhuriyeti adli makamlarına olan güvenimiz tamdır ve elbetteki adalet tecelli edecektir.
Bu silahlı grup, geçen zaman sürecinde nereden aldıklarını bilmediğimiz  cesaretle  EVALPARK Projemizin ismini HAYATPARK 2 olarak değiştirme cüretinde bulunmuşlardır.  Ayrıca (buraları biz devir aldık, daireleri biz teslim edeceğiz, ek ödemeler lazım) diyerek müşterilerimizden yetkisiz paralar toplamakta, sözleşmeler yapmakta böylelikle binlerce vatandaşı  dolandırılmaktadırlar.

Ayrıca , yine Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. sahibi ve ortakları Medet Anlı, Hasan Yılmaz, Adem Öğrenci ve arsa sahibi vekilli adı altında hareket eden şahıslar  tarafından sahte evraklarla İstanbul İli, Esenyurt İlçesi 1455 ada 17 parselde (konut) projemizde mükerrer ruhsat düzenlemişlerdir.  Sahte evraklarla  Esenyurt Belediyesinde oluşturdukları  bu mükerrer  ruhsatla ortaya çıkardıkları 1080 tapuyu kendilerinin, akrabalarının ve yandaşlarının  adına geçirmişlerdir. Ayrıca müşterilerden iftira, hile, yalan daha da ileri giderek gerektiğinde tehdit, şantaj dahil ile ve haksız paralar tahsil ederek hesaplarına geçirmişlerdir. Yaptıkları bu eylem üzerine  Şirketimiz,  T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesine  Hayatpark adına çıkan ruhsatın sahte evraklarla düzenlenen mükerrer bir ruhsat olduğuna dair başvurulmuş, yapılan bu başvuru neticesince aynı mahkemece 2019/190 sayılı karar ile  02.04.2019 tarihinde  Yürütmeyi Durdurma kararı alınmıştır. Alınan bu karar Esenyurt Belediyesine ve kendilerine tebliğ edilmiştir. Bu karara karşı  itirazları TC İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından 25.04.2019 tarihinde red edilmiş ve  proje  Esenyurt Belediyesi tarafından mühürlenmiştir.  Fakat mühürlenmiş olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde  mühür kırılmış ve tekrardan hukuka aykırı bir şekilde işlemlerine ve iftiralarına devam etmektedirler.

Halen Eval İnşaat ve Tic.Ltd.Şti’nin sahibi sürekli iftiraya ve tehditlere maruz kalmaktadır. Hukuk tanımaz bu şahısların yaptığı bütün işlemler kanunsuzdur.  Sahte evrakla elde etmiş oldukları mükerrer ruhsatla müşterilerden halen para talebinde bulunduklarını esefle izlemekteyiz. Müşterilerimizden haksız, usulsüz ve zorba ile topladıkları nakit 120.000.000-TL (yüzyirmimilyon türklirası) nı geçmiş olduğunu tahmin etmekteyiz.  Kanun tanımaz bu  yağmacı şahısların çok acil bir şekilde yargılanmalarını, projemizi terk etmelerini, müşterilerimizden haksız olarak tahsil ettikleri nakdi ve gayri nakdi haklarımızın tarafımıza iadesini Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden talep etmekteyiz.

Eval İnşaat ve Tic.Ltd. Şti. olarak Evalpark projemizin halen işgal altında olduğunu kamuoyuna bildirir, EvalPark müşterilerinin bu hukuk tanımaz yağmacı kişilerin iftira ve yalanlarına  itibar etmemelerini son e-mail duyurumuzda belirttiğimiz gibi tekrar ederiz.

Bu yağmacılara karşı hukuki mücadelemiz sürmekte olup, hukuk çerçevesi içerisinde hakkımızı ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağımızı bildirir, bir an önce bu mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerin harekete geçmelerini   talep etmekteyiz.

Kamuoyuna Saygı ile duyururuz.

Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.